Vintertjeneste

Vintertjeneste udføres i h.h.t. det af Jammerbugt Kommune vedtaget regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt Kommunes vinterregulativ

Kommunens veje, stier og pladser er opdelt i 2 vintervejklasser og 2 vinterstiklasser.

Som målsætning skal alle overordnede veje være glatførebekæmpet og ryddet for sne i alle døgnets timer med de få undtagelser, der er nævnt i regulativet.

Der foretages koordinering mellem Jammerbugt Kommune og de tilstødende kommuner, således at niveauet på glatførerbekæmpelse vil være ens, hvor vejene krydser kommuneskel.

Desuden er der indgået aftale med de tilstødende kommuner samt Vejdirektoratet, om udveksling af ruter, hvor veje krydser kommunegrænserne.

Glatførebekæmpelsen udføres med eget grej og maskiner med undtagelse af enkelte ruter, som er udliciteret.

Snerydning

Snerydningen iværksættes så vidt muligt samtidig på kommunens offentlige veje og stier, med enkelte undtagelser efter en forud fastlagt plan, der tilstræber, at rydning på samtlige færdselsårer kan afsluttes på samme tidspunkt, idet der er fastlagt ca. 40 faste "sneruter" i kommunen fordelt på 10 primærruter.

Når forholdene nødvendiggør prioritering, lægges vægt på at holde vigtige gennemgående veje, omfartsveje, og indfaldsveje til byer med tilhørende busholdepladser og parkeringspladser åbne, - for vejenes vedkommende i 2 spor eller flere, og rydningen fastlægges efter vejklassificeringen.

Bortkørsel af sne kan i ekstreme situationer komme på tale i bymæssig bebyggelse, samt fra cykelbaner, holdepladser og betydende vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til trafikken. Denne opgave kan i værste fald strække sig over flere arbejdsdage.

Snevolde ved/på kørebanen ved vejtilslutninger – dvs. en offentlig vejs tilslutning til en anden offentlig vej – søges så vidt muligt skubbet til side, inden arbejdet indstilles. Vejbestyrelsen fjerner i almindelighed ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej.

Vejbestyrelsen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor rydningspligten påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal det betragtes som et nyt snefald, hvorfor sneen ikke fjernes af vejbestyrelsen.

For samtlige gennemgående veje gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand

Glatførebekæmpelse

Beredskab, vagtordninger og overvågning af veje m.v. er beskrevet ovenover.

Glatførebekæmpelse af asfalterede rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes samtidig med glatførebekæmpelse på kørebaner.

For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.

Kontakt

Vej- og Parkchef
Flemming Kjeldgaard Larsen
Tlf: 41913941
fkl@jammerbugt.dk

Driftsformand
Steen Nielsen
Tlf: 41913942
stn@jammerbugt.dk

Driftsformand
Arne Skov Madsen
Tlf: 41913943
arz@jammerbugt.dk

 

Åbningstider

Man - tors kl. 07.00 - 15.30

Fredag kl. 07.00 - 12.00

Aktuelt .

Noget af det vi arbejder med

Vintertjeneste

Vej og Park foretager saltning og snerydning af en del af kommunens veje og stier.

Rabatklipning

Alle rabatter klippes fra ultimo august til ca. december

Naturområder

Vej og Park laver nogle rydnings- og hegnsopgaver for Miljø-afdelingen.

Fortov

Den samlede fortovslængde i Jammerbugt Kommune er ialt 255 km. lang

Strandstier

Vej og Park vedligeholder ca. 40 strandstier foruden handicapstier ved Slettestrand og Tranum

Udvikling

Fællesmøde i Tranum, med pesonale- og strukturudvikling